0882 52 83 20 | sbrrezervacii@abv.bg
     

Профил на купувача /Архив/

26 март 2018 г. Конкурс за избор на изпълнител за застраховане имущество, собственост на дружеството
20 октомври 2017 г. Повторна покана за представяне

 

на оферти за избор на изпълнител за предоставянето на финансови услуги

11 октомври 2017 г. Информация за текущи

 

документи и плащания по договора

05 октомври 2017 г. Покана за представяне на оферти за избор на

 

финансова институция

06 юни 2017 г. Обществена поръчка с предмет: „Доставка

 

на нетни количества активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти на „СБР – Тузлата“ ЕООД, гр. Балчик“

Заповед РД – 04-07/30.01.2017 г. Вътрешни правила за цикъла на обществени поръчки

 

Изтеглете от тук

14 юли 2016 г. Договор №36/14.07.2016 г. за доставка на ел. енергия

 

от доставчик от последна инстанция

14 юли 2016 г. Договор №37/14.07.2016 г.за доставка на ел. енергия от доставчик от последна инстанция
14 юли 2016 г. Договор №38/14.07.2016 г.за доставка на ел. енергия от доставчик от последна инстанция
13 юни 2016 г. Договор №29/07.06.2016 г.
12 април 2016 г. Информация за освободени гаранции за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на хранителни продукти и приготвяне и доставка на

 

готова храна по предварителна заявка, за хранене на пациенти, настанени в „Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД, град Балчик

08 април 2016 г. Договор за обществена поръчка от №19/07.04.2016
06 април 2016 г. Договор за обществена поръчка от №15/04.04.2016
06 април 2016 г. Договор за обществена поръчка от №14/04.04.2016
06 април 2016 г. Договор за обществена поръчка от №13/04.04.2016
04 април 2016 г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА Изходящ № РД -03-202 от 04.04.2016 г.
12 април 2016 г. РАЗЯСНЕНИЕ №1 към обявена публична покана Изх. № РД -03-2013 от 04.04.2016 г.
20 април 2016 г. Протокол (съгласно чл. 101г, ал.4 от ЗОП) за

 

събирането, разглеждането и оценката на офертите на участници във връзка с обявена публична покана изх. РД-03-202 от 04.03.2016 г.

01 април 2016 г. Договор за обществена поръчка N: 9/29.03.2016 г.
09 март 2016 г. Решение N: РД-03-130/07.03.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка
09 март 2016 г. Протокол по чл. 72, ал. 1 от ЗОП
19 февруари 2016 г. Уведомление Изх.N: РД-03-97/19.02.2016

 

г.

19 февруари 2016 г. Протокол Изх.N: РД-03-95/19.02.2016г.
22 януари 2016 г. Отговор на отправено запитване
15.01.2016г. Обществена поръчка с предмет:

 

„Периодична доставка на хранителни продукти и приготвяне и доставка на готова храна по предварителна заявка, за хранене на пациенти, настанени в „Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД, град Балчик.“

10 декември 2015г. Протокол за разглеждането, оценката и класирането на офертите по публично обявена покана изх. N:РД-03 – 648 от 20.11.2015 г. и повторна с изх. N:РД-03 – 688 от 10.12.2015 г.
10 декември 2015 г. Обява и повторна покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за срок от 2/две/ години
20 ноември 2015 г. Обява Обява за набиране на оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за срок от 2/две/ години Пълния текст на обявата можете да изтеглите от тук

 

 

20 ноември 2015 г. Покана Покана за представяне на оферти за избор на изпълнителза предоставянето на финансови услуги
Пълния текст на поканата можете да изтеглите от тук
  Информация за текущи документи и плащания по договора   Договор за изпълнение на обществена поръчка   ПРОТОКОЛ, ДОКЛАД, РЕШЕНИЕ 16.11.2015 г. Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Допълнителни СМР и доставки в изпълнение на обект „Текущ ремонт на секция “открито калолечение” в „Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата“, гр. Балчик“   Договор

 

за изпълнение на обществена поръчка N:23

ПРОТОКОЛ

 

 

Протокол (съгласно чл.101г, ал.4 от ЗОП) за събирането, разглеждането и оценката на офертите на участници във връзка с обявена публична

 

покана изх. N: РД-03-530 от 02.10.2015 г. на Управителя на “Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД, за възлагане на обществена поръчка по реда на глава “Осем” А от ЗОП, на основание чл. 14, ал. 4 от ЗОП с предмет: “Текущ ремонт на секция “открито калолечение” в “Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата”, гр. Балчик”

Пълния текст на протокола можете да изтеглите от тук

02.10.2015 г. Обществена поръчка с предмет “Текущ ремонт на секция “открито калолечение” в “Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД, град Балчик ДОГОВОР – обществена поръчка за закупуване на автомобил Пълния текст на договора може да намерите Тук ПРОТОКОЛ Протокол съгласно чл.101г, ал.4 от ЗОП за събирането разглеждането и оценката на офертите на участници във връзка с обявена публична покана Изходящ № РД – 03 – 547 от 03.11.2014 г. на Управителя на „Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД за възлагане на обществена поръчка по

 

реда на чл.14, ал.4, т. 2, Глава VІІІа от ЗОП с предмет: ”ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ФАБРИЧНО НОВ, ЛЕК ИЛИ ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, ТИП SUV, С ВИСОКА ПРОХОДИМОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ТУЗЛАТА” ЕООД – 2014 Г.”

Пълния текст на протокола можете да изтеглите от

тук.

Публична покана
Изходящ № РД – 03 – 547 от 03.11.2014 г.
На основание чл.14, ал.4, т. 2, Глава VІІІа от ЗОП, Камелия Кирчева Станева – Управител на „Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД град Балчик, местност „Тузлата”, отправя покана за представяне на оферта до всички заинтересовани лица, отговарящи на изискванията за възлагане на настоящата

 

обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: ”ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ФАБРИЧНО НОВ, ЛЕК ИЛИ ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, ТИП SUV, С ВИСОКА ПРОХОДИМОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ТУЗЛАТА” ЕООД – 2014 Г.”Пълния текст на публичната покана и приложенията към същата можете да изтеглите тук”