ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 Изходящ № РД – 03 – 547 от 03.11.2014 г.

На основание чл.14, ал.4, т. 2, Глава VІІІа от ЗОП, Камелия Кирчева Станева – Управител на „Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД град Балчик, местност „Тузлата”, отправя покана за представяне на оферта до всички заинтересовани лица, отговарящи на изискванията за възлагане на настоящата обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: ”ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ФАБРИЧНО НОВ, ЛЕК ИЛИ ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, ТИП SUV, С ВИСОКА ПРОХОДИМОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ТУЗЛАТА” ЕООД – 2014 Г.”

Пълния текст на публичната покана и приложенията към същата можете да изтеглите тук”

This entry was posted in Профил на купувача. Bookmark the permalink.