ПРОТОКОЛ

Протокол съгласно чл.101г, ал.4 от ЗОП за събирането разглеждането и оценката на офертите на участници във връзка с обявена публична покана Изходящ № РД – 03 – 547 от 03.11.2014 г. на Управителя на  „Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД за възлагане на обществена поръчка по реда на  чл.14, ал.4, т. 2, Глава VІІІа от ЗОП с предмет: ”ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ФАБРИЧНО НОВ, ЛЕК ИЛИ ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, ТИП SUV, С ВИСОКА ПРОХОДИМОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ТУЗЛАТА” ЕООД – 2014 Г.”

Пълния текст на протокола можете да изтеглите от тук.

This entry was posted in Профил на купувача. Bookmark the permalink.