Актуално

banner3

„Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата“ ЕООД, на осн. чл. 14 и чл.15, ал.1 от ПРУПДТДДУК обявява процедура за провеждане търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обособени части от недвижими имоти, включени в капитала на дружеството, по позиции, както следва:

А – помещение-павилион, с площ от 21 кв.м, находящо в сградата на „Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата“ ЕООД в гр. Балчик, м-ст „Тузлата”.

Б – обособени места в сградата на лечебното заведение и секция „Открито калолечение“ за поставяне на 6 броя автомати – 4 за топли напитки (кафе и др.) и 2 за безалкохолни напитки и пакетирани сладкарски изделия, с обща площ 6 кв. м.

В – платен паркинг за посетители на местност „Тузлата“ гр. Балчик с площ от 1100 кв.м., находящ се в поземлен имот с идентификатор 02508.62.23 по одобрената КК на землището на град Балчик за периода от 01.05. до 01.10.

Срок на договора за наем – 3 години. Дата на провеждане на търга – 10:00 часа на 24.03.2014 г.

Начална конкурсна цена:

Позиция А – месечна наемна цена 50,00 лв.  Стъпка за наддаване – 5 лв.

Позиция Б – месечна наемна цена – 60,00 лева на автомат/6 автомата х 60,00 лева/. Стъпка за наддаване – 10 лв.

Позиция В – месечна наемна цена 200,00 лв. Стъпка за наддаване – 15 лв.

Стойност на тръжната документация – 20лв. Закупува се и се получава от касата „СБР-Тузлата” ЕООД . Депозитна вноска за участие в търга е 100/сто/ лв. и се внася в касата на «СБР – Тузлата» ЕООД до 15:30 часа на 21.03.2014г или по сметка на „Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата“ ЕООД в „СИБанк” АД – IBAN: BG61 BUIB 9888 1038 0594 00,  BIC: BUIBBGSF. Оглед на имота се извършва след закупуването на тръжни книжа, с предварителна заявка, от 10.03.2014 год. включително. Срок за подаване на заявления за участие в търга – до 15:30 ч. на 21.03.2014 год., в счетоводството на „Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата“ ЕООД . Когато на търга не се яви кандидат, той се провежда повторно на 02.04.2014 г. от 10:00 ч.

Допълнителна информация в служба – на тел.0579/72882