Актуално

banner3

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Изходящ № РД-03-253 от 23.05.2014 г.

               На основание чл.14, ал.4, т. 2, Глава VІІІ а – чл.101а и 101б от ЗОП, Камелия Кирчева Станева – Управител на „Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД град Балчик, местност „Тузлата”, отправя покана за представяне на оферта до всички заинтересованите лица, отговарящи на изискванията за възлагане на настоящата обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: “ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА

Документи: Изтеглете ук