0882 52 83 20 | sbrrezervacii@abv.bg
     

Решение за откриване на търгОткриване на процедура за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти, включени в капитала на дружеството.