0882 52 83 20 | sbrrezervacii@abv.bg
     

ОП с предмет "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на "Специализирана болница за рехабилитация - Тузлата" ЕООД, гр. Балчик"ОП ел. енергия