0882 52 83 20 | sbrrezervacii@abv.bg
     

На 29.03.2024г. в "СБР Тузлата" ЕООД стартират резервациите по програма за профилактика и рехабилитация на НОИ за 2024 година.

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ТУЗЛАТА“ ЕООД, ГРАД  БАЛЧИК
 
Град Балчик, местност „Тузлата“,тел.0579/72882,факс:0579/98108,email : tuzlata@abv.bg 
                             
В изпълнение на сключен Договор № 1005-40-39/28.03.2024 г. за извършване на дейности по профилактика и рехабилитация с НОИ, от 29 март  2024г. започва приема на пациенти в „СБР-Тузлата“ ЕООД, град Балчик
 
 
 
          1. Приемът на пациенти по горецитирания договор става по предварителна резервация.
 
          2. Начинът на резервация се осъществява по следния начин:
НА МЯСТО – В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ «Регистратура»
ПО ТЕЛЕФОН НА НОМЕР – 0882/528320
НА  e-mail:  sbrrezervacii@abv.bg
 
          3. Лицата ще бъдат приемани след представяне на следните документи:
 
1 – ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ /за СПРАВКА/;
2 – УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ТП НА НОИ;
3 – МЕДИЦИНСКО НАПРАВЛЕНИЕ ОТ ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР /БЛ.МЗ № 119а’98;
4 - ЛИЧНА АМБУЛАТОРНА КАРТА;
5 - МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ, УДОСТОВЕРЯВАЩА НАСТОЯЩОТО И МИНАЛОТО ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦЕТО – ЕПИКРИЗИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, СНИМКИ, ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, СПОРЕД КОНКРЕТНИЯ СЛУЧАЙ;
6 – ЛИЦАТА С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50 И НАД 50 НА СТО ПРЕДСТАВЯТ И ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК, РЕСПЕКТИВНО НЕЛК;
7 – ЛИЦАТА С ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ ПРЕСТАВЯТ И ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ.
 
          4. Лицата постъпили по Договора заплащат следните цени:
 
РЕЗЕРВАЦИЯ ЗА ЕДНО ЛЕГЛО В СТАЯ С ДВЕ ЛЕГЛА  – 30.00 ЛВ.
ЗАПЛАЩА СЕ ПО БАНКОВ ПЪТ, ДО СЕДЕМ РАБОТНИ ДНИ СЛЕД НАПРАВЕНАТА РЕЗЕРВАЦИЯ.
ЗАПЛАЩАНЕТО ПО БАНКОВ ПЪТ ДА СТАВА ПО СЛЕДНАТА БАНКОВА СМЕТКА :
ЦКБ АД, КЛОН ВАРНА, ОФИС БАЛЧИК
IBAN : BG 07 CECB 9790 10G3 1763 00
BIG : CECBBGSF
ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: ИМЕТО НА ПАЦИЕНТА И ПЕРИОДА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛТАЦИЯ
 
Забележка: Посочената сума „такса резервация“ е за запазване на легло за лечение и рехабилитация в лечебното заведение. Същата не се приспада от останалите плащания и не се възстановява при отказване от прием по решение на лицето. 
 
ДОПЛАЩАНЕ ЗА 1 ХРАНОДЕН – 22.00 ЛВ.
 
5. При прекратяване на профилактиката и рехабилитацията по собствено желание преди срока, посочен в удостоверението, лицата заплащат за своя сметка направените разходи за диагностични и терапевтични процедури, нощувки и хранене.
 
6. Съгласно чл.6 от Договор № 1005-40-39/28.03.2024 г. за извършване на дейности по профилактика и рехабилитация с НОИ, направените от правоимащите лица разходи по резервациите и доплащането за храна не се заплащат от НОИ.