Услуги

„Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД, включва лечение и рехабилитация на пациенти със запазени възможности за движение и самообслужване  или с  придружител по следните Клинични пътеки :

  • КП № 261 Първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия;
  • КП № 262 Болести на централна нервна система;
  • КП № 260 Детска церебрална парализа;
  • КП № 263 Болести на периферна нервна система;
  • КП № 258 Родова травма на централна нервна система;
  • КП № 259 Родова травма на периферна нервна система
  • КП № 265 Болести на опорно-двигателен апарат;