Профил на купувача

26 март 2018 г. / Конкурс за избор на изпълнител за застраховане имущество, собственост на дружеството

20 октомври 2017 г. / Повторна покана за представяне на оферти за избор на изпълнител за предоставянето на финансови услуги

05 октомври 2017 г. / Покана за представяне на оферти за избор на финансова институция

06 юни 2017 г. / Обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти на „СБР – Тузлата“ ЕООД, гр. Балчик“

14 юли 2016 г. / Договор №36/14.07.2016 г. за доставка на ел. енергия от доставчик от последна инстанция

14 юли 2016 г. / Договор №37/14.07.2016 г.за доставка на ел. енергия от доставчик от последна инстанция

14 юли 2016 г. / Договор №38/14.07.2016 г.за доставка на ел. енергия от доставчик от последна инстанция

13 юни 2016 г. / Договор №29/07.06.2016 г.

11 октомври 2017 г. / Информация за текущи документи и плащания по договора

12 април 2016 г. / Информация за освободени гаранции за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на хранителни продукти и приготвяне и доставка на готова храна по предварителна заявка, за хранене на пациенти, настанени в „Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД, град Балчик

08 април 2016 г. / Договор за обществена поръчка от №19/07.04.2016

06 април 2016 г. / Договор за обществена поръчка от №15/04.04.2016

06 април 2016 г. / Договор за обществена поръчка от №14/04.04.2016

06 април 2016 г. / Договор за обществена поръчка от №13/04.04.2016

04 април 2016 г. / ПУБЛИЧНА ПОКАНА Изходящ № РД -03-202 от 04.04.2016 г.
12 април 2016 г. / РАЗЯСНЕНИЕ №1 към обявена публична покана Изх. № РД -03-2013 от 04.04.2016 г.
20 април 2016 г. / Протокол (съгласно чл. 101г, ал.4 от ЗОП) за събирането, разглеждането и оценката на офертите на участници във връзка с обявена публична покана изх. РД-03-202 от 04.03.2016 г.

01 април 2016 г. / Договор за обществена поръчка N: 9/29.03.2016 г.

09 март 2016 г. / Решение N: РД-03-130/07.03.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

09 март 2016 г. / Протокол по чл. 72, ал. 1 от ЗОП

19 февруари 2016 г. / Уведомление Изх.N: РД-03-97/19.02.2016 г.
19 февруари 2016 г. / Протокол Изх.N: РД-03-95/19.02.2016 г.

22 януари 2016 г. / Отговор на отправено запитване
15.01.2016г. / Обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на хранителни продукти и приготвяне и доставка на готова храна по предварителна заявка, за хранене на пациенти, настанени в „Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД, град  Балчик.“

Протокол за разглеждането, оценката и класирането на офертите по публично обявена покана изх. N:РД-03 – 648 от 20.11.2015 г. и повторна с изх. N:РД-03 – 688 от 10.12.2015 г.

10 декември 2015 г. / Обява и повторна покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за срок от 2/две/ години

20 ноември 2015 г. / Обява
Обява за набиране на оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за срок от 2/две/ години
Пълния текст на обявата можете да  изтеглите от тук

20 ноември 2015 г. / Покана
Поканаза представяне на оферти за избор на изпълнителза предоставянето на финансови услуги
Пълния текст на поканата можете да  изтеглите от тук

Информация за текущи документи и плащания по договора

Договор за изпълнение на обществена поръчка

ПРОТОКОЛ, ДОКЛАД, РЕШЕНИЕ

16.11.2015 г. / Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Допълнителни СМР и доставки в изпълнение на обект „Текущ ремонт на секция “открито калолечение” в „Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата“, гр. Балчик“

Договор за изпълнение на обществена поръчка N:23

 

ПРОТОКОЛ
Протокол (съгласно чл.101г, ал.4 от ЗОП) за събирането, разглеждането и оценката на офертите на участници във връзка с обявена публична покана изх. N: РД-03-530 от 02.10.2015 г. на Управителя на “Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД, за възлагане на обществена поръчка по реда на глава “Осем” А от ЗОП, на основание чл. 14, ал. 4 от ЗОП с предмет: “Текущ ремонт на секция “открито калолечение” в “Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата”, гр. Балчик”
Пълния текст на протокола можете да  изтеглите от тук

 

02.10.2015 г. / Обществена поръчка с предмет “Текущ ремонт на секция “открито калолечение” в “Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД, град Балчик

ДОГОВОР – обществена поръчка за закупуване на автомобил

Пълния текст на договора може да намерите Тук

 

ПРОТОКОЛ
Протокол съгласно чл.101г, ал.4 от ЗОП за събирането разглеждането и оценката на офертите на участници във връзка с обявена публична покана Изходящ № РД – 03 – 547 от 03.11.2014 г. на Управителя на  „Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД за възлагане на обществена поръчка по реда на  чл.14, ал.4, т. 2, Глава VІІІа от ЗОП с предмет: ”ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ФАБРИЧНО НОВ, ЛЕК ИЛИ ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, ТИП SUV, С ВИСОКА ПРОХОДИМОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ТУЗЛАТА” ЕООД – 2014 Г.”
Пълния текст на протокола можете да изтеглите от тук.

 

Публична покана
Изходящ № РД – 03 – 547 от 03.11.2014 г.
На основание чл.14, ал.4, т. 2, Глава VІІІа от ЗОП, Камелия Кирчева Станева – Управител на „Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД град Балчик, местност „Тузлата”, отправя покана за представяне на оферта до всички заинтересовани лица, отговарящи на изискванията за възлагане на настоящата обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: ”ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ФАБРИЧНО НОВ, ЛЕК ИЛИ ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, ТИП SUV, С ВИСОКА ПРОХОДИМОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ТУЗЛАТА” ЕООД – 2014 Г.”
Пълния текст на публичната покана и приложенията към същата можете да изтеглите тук”

 

Вътрешни правила за цикъла на обществени поръчки
Изтеглете от тук

Заповед РД – 04-07/30.01.2017 г.